B2B ROLE:
B2C ROLE: 1

Let's begin...

EU

 • AT Flag

  Austria

 • BE Flag

  Belgium

 • DK Flag

  Denmark

 • FR Flag

  France

 • DE Flag

  Germany

 • IE Flag

  Ireland

 • IT Flag

  Italy

 • LU Flag

  Luxembourg

 • NL Flag

  Netherlands

 • NO Flag

  Norway

 • PL Flag

  Poland

 • PT Flag

  Portugal

 • SK Flag

  Slovakia

 • SI Flag

  Slovenia

 • ES Flag

  Spain

 • SE Flag

  Sweden

 • CH Flag

  Switzerland

 • GB Flag

  United Kingdom

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via de webshop “www.sanas.be” wordt u aangeboden door:
 

 • SANAS BV (hierna de “Verkoper”) 
 • Ondernemingsnummer BE0427676859
 • Zetel te 9031 Drongen, Booiebos 6 
 • Telefoonnummer: +32 (0)56 896 070
 • Email: info@sanas.be

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de Verkoper.

Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop van Verkoper “www.sanas.be” alsook iedere bezoeker van de webshop, en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.2 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de Koper doet via de webshop van Verkoper “www.sanas.be” of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.3 Alvorens de overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Koper de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van de Verkoper is enkel mogelijk indien de Koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Koper, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, het daartoe bestemde vakje met de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

1.4 De verkoop van goederen aan de Koper gebeurt louter via de webshop van de Verkoper en exclusief in de landen waar de Verkoper actief is, zoals aangegeven op de webshop. Met dien verstande kan de Verkoper de bestelling van een Koper via de webshop enkel aanvaarden indien het leveringsadres in één van deze landen gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.5 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht. In geval van nietigheid van één van de bepalingen de Verkoper en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2. Het aanbod

2.1 Het aanbod via de webshop van de verkoper kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper. In elk geval zijn alle aanbiedingen uitgaande van de Verkoper vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Koper.

2.2 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

2.3 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijk onmogelijke levering.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) Koper expliciet wordt aanvaard door de Verkoper die de Koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. Indien de betaling geslaagd is, brengt de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte door de verzending van een bevestigingsschrijven. De verkoopovereenkomst komt tot stand bij ontvangst door de Koper van deze bevestiging.

3.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden zonder hiervoor aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. De Verkoper is eveneens gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van de producten worden standaard aangegeven in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. 

4.2 Indien leverings,- reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

4.3 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven door de Verkoper.

4.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten met betrekking tot de prijsopgave te corrigeren. De Verkoper is gerechtigd de prijzen eenzijdig te wijzigen, indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden zoals o.a. een wijziging van B.T.W., belastingen etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt louter bij wijze van voorbeeld, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. 

4.5 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last. In dat geval is de Verkoper niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

4.6 De producten blijven eigendom van de Verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

5. Betaling

5.1 De Koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen bij de bestelling van goederen via de webshop:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart 
 • via bankoverschrijving
 • via andere betaalwijzen die de Verkoper aanbiedt

Bij gebruik van deze betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

5.2 De Verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

5.3 De Verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de Koper gestorte bedragen conform de vigerende wettelijke bepalingen en uitgewerkt in artikel 7 van huidige algemene voorwaarden.

6. Levering en leveringstermijnen

6.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres) via de webshop en overeenkomstig de leveringsmethode opgegeven bij de bestelling, en dit in overeenstemming met artikel 1.4 van huidige algemene voorwaarden. 

6.2 De leveringstermijnen vermeld op de webshop van de Verkoper zijn indicatieve leveringstermijnen. De verkoper gaat een inspanningsverbintenis aan om de producten te leveren op de datum zoals aangegeven bij de bestelling. 

6.3 Behoudens overmacht, hardship (imprevisie) (zoals gedefinieerd in artikel 9.2 van huidige voorwaarden) of andere situaties die zich voordoen buiten de wil van de Verkoper, kan er, indien voorgaande inspanningsverbintenis niet kan worden nagekomen, een bijkomende levertermijn worden afgesproken tussen Koper en Verkoper. Bij ontstentenis van een akkoord over een bijkomende levertermijn, kan de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden. In dat geval zal de Verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen. De Verkoper zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

7. Herroepingsrecht

7.1 Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing voor de aankoop via de webshop door de Koper.

7.2. Koper kan alleen een artikel binnen 14 dagen retourneren wanneer: (1) de seal niet verbroken is of de verpakking niet opengemaakt is; (2) het product binnen de fabrieksgarantietermijn defect is gegaan; (3) de niet-voedingsproducten zich nog in originele staat en verpakking bevinden; (4) de houdbaarheidsdatum niet verstreken is; (5) het niet gaat om een product met een persoonlijk karakter (vervaardigd volgens de specificaties van de koper). Een item kan niet geretourneerd worden indien (1) de houdbaarheidsdatum verstreken is; (2) de seal verbroken is of een product al geopend is; (3) het niet-voedingsproduct zich niet langer in de originele staat of verpakking bevindt; (4) het gaat om een product met een persoonlijk karakter (vervaardigd volgens de specificaties van de koper).

7.3 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Koper recht op een herroepingstermijn van 14 dagen om af te zien van de verkoop. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, het product fysiek in bezit krijgt. De Koper dient zijn wens om de aankoop te herroepen binnen deze termijn van 14 dagen op een op ondubbelzinnige wijze ter kennis te brengen aan de Verkoper, overeenkomstig het herroepingsformulier.

7.4 Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de Koper zijn beslissing om de aankoop te herroepen heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug of overhandigt die aan de Verkoper of aan een persoon die door Verkoper is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen. 

De termijn is in acht genomen wanneer de Koper de goederen heeft teruggestuurd alvorens de termijn van 14 dagen is verstreken. De Koper zal de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terugsturen naar de Verkoper. Voor niet-voedingsproducten dienen alle labels aanwezig te blijven.

7.5 Als de Koper de overeenkomst herroept conform huidig artikel, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten, onverwijld en niet later dan 14 dagen na de terugzending van de goederen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

De Koper zal worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7.6. Het is de koper niet toegelaten een product om te ruilen.

8. Garantie en klachten

8.1 Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper, de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging. De Koper moet hierbij eveneens een aankoopbewijs kunnen voorleggen aan de Verkoper.

Voor de uitoefening van zijn garantierecht dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper, conform artikel 8.2. en de goederen op de kosten van de verkoper terug te zenden naar de Verkoper. 

8.2 Voor het melden van klachten en/of de aanvraag van een retour aan de Verkoper, dient de Koper een ondubbelzinnig schrijven te richten aan de Verkoper via info@sanas.be, waarbij de volgende gegevens verplicht vermeld dienen te worden:

 • Contactgegevens Verkoper;
 • Contactgegevens Koper;
 • Origineel order- of factuurnummer;
 • Artikelomschrijving met lotnummer en aantallen;
 • Duidelijke omschrijving van het probleem; 
 • Foto’s in JPG-bestand met opnamedatum, met name detailfoto van zichtbare schade. 

Na interne beoordeling van de klacht en/of retouraanvraag wordt de Koper geïnformeerd omtrent de al dan niet aanvaarding van de klacht en/of retouraanvraag.

8.3. De garantie heeft geen betrekking op:

Gebreken die naar oordeel van de Verkoper het gevolg zijn van onjuiste behandeling, onachtzaamheid, verwaarlozing, niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik;

Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een niet geschikte omgeving;

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet en is voor het overige beperkt tot haar zware of opzettelijke fout en is in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag en zal in geen geval indirecte of gevolgschade impliceren.

9.2 Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht en/of hardship Onder situatie van overmacht en/of hardship wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, welke de Verkoper zelf of haar leveranciers treffen.

10. GDPR & Cookie-policy

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden indien u zelf aangaf dat u deze wilt ontvangen via opt-in.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

- via e-mail: info@sanas.be

- via telefoon: +32 (0)56 896 070

- per post: Booiebos 6, 9031 Drongen (BE)

Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website:

 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres

 

 • Als u ons uw bankgegevens via het web meedeelt zullen die enkel gebruikt worden voor de financiële transacties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons bedrijf en uzelf.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres

Bewaartermijn van uw gegevens?

Vanaf het einde van de overeenkomst loopt een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

DISCLAIMER

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

COOKIE BELEID

1. Wat zijn cookies ?

Tijdens uw bezoek aan de SANAS website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de SANAS-website. SANAS gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.

2. Welke cookies gebruikt SANAS?

SANAS maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. SANAS verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die SANAS zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan SANAS uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.

Ook partners van SANAS plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. SANAS heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan hun advertenties op de SANAS-website om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

Daarnaast doet SANAS beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor SANAS om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde 'Like button' en 'Like box' (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

3. Cookies weigeren of verwijderen?

Indien u de SANAS-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de SANAS-website

11. Online Geschillenbeslechting

11.1 Met ingang van 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een platform gecreëerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot online bestellingen op te lossen zonder de noodzaak van een gerechtelijke procedure waarbij rechtbanken en rechters betrokken zijn. Dit proces van geschillenbeslechting is beschikbaar via de externe link:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2 Vanzelfsprekend kan de Koper zich ook direct richten tot de klantenservice van de Verkoper. De Koper kan dit via het volgende e-mailadres: info@sanas.be, overeenkomstig artikel 8.4. van huidige algemene voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

12.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.2 Geschillen ingesteld tussen de Koper en Verkoper, worden exclusief onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt.

Privacy Policy

SANAS operates www.sanas.be and may operate other websites. It is SANAS' policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our websites.

Website Visitors

Like most website operators, SANAS collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. SANAS purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how SANAS visitors use its website. From time to time, SANAS may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

SANAS also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on www.sanas.be blogs/sites. SANAS only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below, except that commenter IP addresses and email addresses are visible and disclosed to the administrators of the blog/site where the comment was left.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to SANAS websites choose to interact with SANAS in ways that require SANAS to gather personally-identifying information. The amount and type of information that SANAS gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up at www.sanas.be to provide a username and email address. Those who engage in transactions with SANAS are asked to provide additional information, including as necessary the personal and financial information required to process those transactions. In each case, SANAS collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor's interaction with SANAS. SANAS does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Aggregated Statistics

SANAS may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. SANAS may display this information publicly or provide it to others. However, SANAS does not disclose personally-identifying information other than as described below.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

SANAS discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on SANAS behalf or to provide services available at SANAS websites, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using SANAS websites, you consent to the transfer of such information to them. SANAS will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone. Other than to its employees, contractors and affiliated organizations, as described above, SANAS discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only in response to a subpoena, court order or other governmental request, or when SANAS believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of SANAS, third parties or the public at large. If you are a registered user of an SANAS website and have supplied your email address, SANAS may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what's going on with SANAS and our products. If you send us a request (for example via email or via one of our feedback mechanisms), we reserve the right to publish it in order to help us clarify or respond to your request or to help us support other users. SANAS takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor's computer, and that the visitor's browser provides to the website each time the visitor returns. SANAS uses cookies to help identify and track visitors, their usage of their website, and their website access preferences. Visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using the SANAS website, with the drawback that certain features of the website may not function properly without the aid of cookies.

Business Transfers

If SANAS, or substantially all of its assets, were acquired, or in the unlikely event that SANAS goes out of business or enters bankruptcy, user information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party. You acknowledge that such transfers may occur, and that any acquirer of SANAS may continue to use your personal information as set forth in this policy.

Ads

Ads appearing on any of our websites may be delivered to users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This Privacy Policy covers the use of cookies by SANAS and does not cover the use of cookies by any advertisers.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, SANAS may change its Privacy Policy from time to time, and in sole discretion. SANAS encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. If you have a www.sanas.be account, you might also receive an alert informing you of these changes. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change